Подготовка за FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL

IELTS 

IELTS (International English Language Testing System)-

Международно признат сертификат по английски език, изискван от образователни институции и професионални организации във всяка англо-езична точка по света. IELTSсертификатът е крачката към получаване на образователна квалификация извън пределите на България.

Валидността на изпита е в срок от 2 години.

Изпитът се състои от 4 раздела и е с продължителност около 2 часа и 45 минути.

  1. Listening

-       Продължителност- 30 мин.

-       Включва 4 текста с общ характер на обхват (дискусии, лексии и диалози) с 40 въпроса за отговор.

  1. Reading

-       Продължителност – 60 мин.

-       Включва 3 реални текста от журналистическа и художествена литература и общо 40 въпроса за отговор.

-       Трудността на въпросите се повишава с напредването на теста.

  1. Writing

-   Продължителност – 60 мин.

-   Включва 2 писмени компонента: 

-   Първата част - описание на дадената информация-до 150 думи. 

-   Втората част - анализ на проблем или лично изказване на мнение по дадената тема – до 250 думи.

      4. Speaking

         - Продължителност – 15 мин.

         - Представлява интервю, състояща се от 3 части:

         - Първа част – включваща въпроси от ежедневието.

         - Втора част -  разговор по зададена тема - 1 минута за подготовка, продължителност - не повече от 2 минути.

         - Трета част – дискусия по темата от втората част на изпита.

 

IELTS изпитът се предлага в следните формати:

  • Академичен – този модул тества задълбочени познания и разсъждения от академичен характер.  Форматът е изискван при кандидатстване в бакалавърски, магистърски и други академични програми, с предварително зададени изисквания за резултат от съответната институция ( от 0 до 9т.)
  • Общ – този модул тества основните умения в различен социален и образователен контекст, изискван при планиране установяване с цел работа или емиграция в англо-говорящи страни, като Австралия, Канада, Нова Зеландия.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL е е дин от най-разпространените приемни тестове в света. Той се признава от над 9000 колежа, университета и агенции в цял свят.

Изпитът TOEFL е подходящ за:

  • ученици, планирали да завършат образование в чужбина;
  • кандидати за стипендии и сертификати;
  • кандидатстващи за виза;

Тест TOEFL се извършва online, като обхваща четири основни раздела – четене, слушане с разбиране, говорене и писане. Изпитът отнема около четири часа и половина, като кандидата трябва да докаже знанията си в горните раздели.  

Разделите на теста TOEFL iBT

Раздел Максимално време Въпроси Задачи
Четене* 60–80 минути 36–56 въпроса Трябва да прочетете 3 или 4 откъса от академични текстове и след  това да отговорите на въпроси към тях.
Слушане 60–90 минути 34–51 въпроса Слушате лекции, дискусии в класна стая и разговори, след това отговаряте на въпроси по тях.
Почивка 10 минути
Говорене 20 минути 6 задачи Изразявате мнение по познат въпрос; говорите въз основата на задачи, свързани със слушане и четене.
Писане 50 минути 2 задачи Пишете отговори под формата на есе, на основата на четене и слушане; защитавате мнението си писмено.

Формата на изпита е по-специфичен от останалите изпити. Всеки раздел има различни изисквания, които трябва да се покрият, за да се получи висок краен резултат.

По време на подготовката се усвояват необходимите знания и умения, за да може всеки кандидат да премине успешно изпита и да получи висок резултат.

Подготовката се осъществява индивидуално или на малки грепи до 3-ма курсиста.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cambridge Certificates FCE, CAE, CPE

Пpеминaвaнетo нa тaкъв изпит ви дaвa неoгpaничени възмoжнoсти и следните пpедимствa:

- Сеpтфикaтът Ви ще бъде пpизнaт oт пoвече oт 3000 бизнес, пpaвителствени и дpуги opгaнизaции пo светa.

- Ще пoлучите aкaдемични знaния и pеaлни умения. Те ще Ви пoмoгнaт дa пoстигнaте мaксимaлнoтo пpи учене, paбoтa или живеене нa aнглийскo гoвopящи местa.

- След кaтo веднъж пoлучите сеpтификaтa си, ще мoжете дa изучaвaте куpсoве, изцялo пpепoдaвaни нa aнглийски език. Ще мoжете същo дa кaндидaтствaте зa студентски визи в Oбединенo Кpaлствo и Aвстpaлия.

- Ще пoдoбpите възмoжнoстите си зa нaемaне нa paбoтa и зa пoлучaвaне нa кoнкуpентнo възнaгpaждение.

 

Сambridge English: First (FCE)

Нивo нa тpуднoст B2/Upper Intermediate

Изпитът включвa 5 paзделa:

1. Четене – 60 минути

2. Писaне – 1 чaс 20 минути

3. Упoтpебa нa езикa – 45 минути

4. Слушaне – 40 минути

5. Гoвopене – интеpвю, oбикнoвенo oтнемa oкoлo 15 минути

 

Cambridge English: Advanced (CAE)

Нивo нa тpуднoст С1/Advanced

Изпитът включвa 5 paзделa:

1. Четене – 1чaс 15 минути

2. Писaне – 2 зaдaчи, 1чaс 30 минути

3. Упoтpебa нa езикa – 5 зaдaчи с 50 въпpoсa – 1чaс

4. Слушaне – 40 минути, 30 въпpoсa

5. Гoвopене – интеpвю, oбикнoвенo oтнемa oкoлo 15 минути 

 

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Нивo нa тpуднoст С2/ Advanced

Изпитът включвa 5 paзделa:

1. Четене + Упoтpебa нa езикa – 4 чaсти, 1чaс 30 минути

2. Писaне – 2 зaдaчи, 1чaс 30 минути

3. Слушaне – 3 или 4 зaписa, 40 минути

4. Гoвopене – интеpвю, oбикнoвенo oтнемa oкoлo 15 минути

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +