Курсове и видео уроци

Основни юридиески знания

Основни юридиески знания

Основни юридически знания при стартиране на бизнес

6 учебни часа

Цена: 60 лева

Кратко и точно разяснени най-важните правила и норми при стартиране на бизнес.

Учебна програма

     1. Характеристика на различните видове правни субекти - предимства и рискове при стартиране на бизнес чрез регистриране на ЕТ, ЕООД, ООД, АД, консорциум, дружество по ЗЗД или неправителствена организация.

     2. Определяне на най-подходящата форма.

     3. Избор на име на фирмата и седалище.

     4. Предмета на дейност на фирмата - какво трябва да включва и какво не.

     5. Отношения между съдружниците във фирмата

 • как се вземат колективни решения
 • приемане на нови съдружници
 • изключване на съдружник
 • разпределение на печалбата
 • структуриране на капитал и разпределение на дялове.

     6. Управител на фирмата

 • определяне на управител - кой може и кой не може да бъде
 • кога се назначава повече от един управител
 • функции и отговорности на управителя
 • ограничаване на правомощията на управителя

     7. Правни действия и изготвяне на документи за регистрация на фирма.

     8. Правна помощ.

     9. Действия след регистрацията на фирмата

 • регистрация в НАП;
 • регистрация по ЗДДС;
 • регистрация като администратор на лични данни;
 • изработка на печат,
 • закупуване на касов апарат;
 • и много други.

   10. Значението на основни термини и понятия от областта на правото.

   11. Общите принципи на действащата в Република България правна система.

   12. Видовете правни отрасли и правни институти.

   13. Основни юридически актове.

   14. Видове документи и предназначението им в правния живот – молба, докладна записка, жалба, заповед, решение, наказателно постановление, договор, пълномощно, нотариален акт, учредителен акт на юридически лица, актове на съдебната власт, изпълнителен лист и др.;

   15. Видове ведомствени регистри и използването им

   16. Законите като основен източник на правото

   17. Подзаконовите нормативни актове, международните договори и другите източници на правото

   18. Физическите и юридически лица като субекти на правото

   19. Правна сделка

   20. Основни понятия и знания за

 • Публичното право
 • Административното право
 • Гражданското право
 • Търговско право
 • Финансово право
 • Трудово право
 • Осигурително право.
 • Право на интелектуална собственост
 • Наказателно право

   21. Дискусия

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +

Видео уроци