Обслужване на заведения в обществено хранене

Обслужване на заведения  в общественото хранене

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Сервитьор-барман, код 811080

Специалност: Обслужване на заведения  в общественото хранене, код 8110801

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

УЧЕБЕН ПЛАН

по

ред

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Брой учебни часове

Общо

Теория

Прак

тика

І.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

600

260

340

А.

Обща задължителна професионална подготовка

32

32

0

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

8

8

-

2.

Икономика

8

8

-

3.

Трудово-правно законодателство

4

4

-

4.

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност

4

4

-

5.

Информационни системи и технологии

8

8

-

Б.

Отраслова задължителна професионална подготовка

168

60

108

1.

Основи на туризма

12

12

-

2.

Хигиена на храненето и хранителното законодателство

12

12

-

3.

Счетоводство и отчетност в туризма

12

12

-

4.

Отчетност на фирмата

12

12

-

5.

Професионална етика и туристическо поведение

12

12

-

6.

Учебна практика

108

-

108

6.1.

Чужд език по професията

36

-

36

6.2.

Отчетност на фирмата

36

-

36

6.3.

Информационни  технологии в туризма

36

-

36

В.

Специфична задължителна професионална подготовка

400

168

232

1.

Материалознание на хранителните продукти

24

24

-

2.

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения

18

18

-

3.

Технология на кулинарната продукция

36

36

-

4.

Микробиология

18

18

-

5.

Сервиране и барманство

57

57

-

6.

Сомелиерство

16

16

-

7.

Учебна практика по специалността

112

-

112

7.1

Технология на кулинарната продукция

36

-

36

7.2

Сервиране и барманство

58

-

58

7.3

Сомелиерство

18

-

18

8.

Производствена практика

120

-

120

Всичко:А+Б+В

600

260

340

ІІ.

ИЗБИРАЕМА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

60

60

-

1.

Приложна информатика  за заведения за хранене и развлечение.

30

30

-

2.

HACCP (хасеп) система

30

30

-

                                                                              Всичко: І+ІІ

660

320

340

След завършване на професионалното обучение по професия „Сервитьор-барман “, специалност „Обслужване на заведения в общественото  хранене“, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции

Резултати от ученето

Знания

Умения

Прилага   правилата  за  здравословни и безопасни условия на труд

Знае   правилата  за  здравословни и безопасни условия на труд и  личните предпазни средства

Спазва   правилата за  здравословни и безопасни условия на труд и  използва лични предпазни средства

Използва лични предпазни средства, униформено и работното облекла

Знае   изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.

Разграничава  значението на изискванията към  хигиената на униформеното и работното облекла.

Познава  вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда

Знае  вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда

Спазва   правилата  и изискванията  за хигиена на работната среда

Извършва  вербални и невербални комуникации  при общуването с гостите на български и чужд език

Знае стандарта за обслужване на госта при различни начини на хранене и социално психологическите особености при обслужване на български и чуждестранни гости

Прилага  принципите и методите на вербални и невербални комуникации  при общуването с гостите на български и чужд език

Познава особеностите  за ефективна комуникация и делово общуване с персонала

Знае изискванията и правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала

Прилага правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала

Изпълнява прецизно трудовите си задължения:

-посрещане, обслужване и изпращане на гости;

-зареждане и подготовка на ресторантски зали, барове, общи помещения, сектори за посрещане и обслужване на гости

-обслужване на  гости по установените стандарти;

-приемане на резервации;

-вземане на поръчки, сервиране на храни и напитки по установените стандарти.

Знае стандартите за обслужване на гости при различни начини на хранене

Спазва вежливо поведение при обслужване на гостите в ресторанта и бара.

Извършва консултиране, рекламиране и обслужване на гости в съответствие с установените стандарти Урежда сметките на госта при различни видове плащания.

Познава нормативната уредба в туризма и хранителното законодателство

Знае нормативните документи

Спазва нормативните документи

Познава машините и съоръженията в заведенията за хранене

Знае машините и съоръженията използвани в заведенията за хранене

Използва  машините  и съоръженията при обслужване на гостите в ресторанта и бара

Познава организацията на работата  и специфичните стандарти за работа във фирмата

Знае специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите и социално психологическите особености на персонала

Спазва и прилага  специфичните стандарти за работа във фирмата

Прилага  технологията на приготвянето на храни и напитки в ресторанта и бара

Описва  технологията на предлаганите храни и напитки в ресторанта и бара

Приготвя самостоятелно  храните и напитките  предлагани в ресторанта и бара

Познава  режимите на съхранение на храните  и напитките

Знае  режимите на съхранение на храните  и напитките предлагани в ресторанта и бара

Спазва  режимите на съхранение на храните  и напитките

Прилага  изискванията на обслужване на различни видове гости

Знае   установените стандарти  за обслужване на различни видове гости в ресторанта и бара

Спазва   установените стандарти  за обслужване на различни видове гости в ресторанта и бара

Познава отчетните документи

Знае отчетните документи прилагане в ресторанта и бара

Работи с отчетни документи

Познава информационната техника и технологии в туризма

Знае информационната техника и използваните програмни продукти в туризма

Работи с персонален компютър и прилага готови програмни продукти

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.            Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Сервитьор-барман”, специалност „Обслужване на заведения в общественото  хранене.”

2.   Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шесто балната система.

3.   Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.

4.   Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.   Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +