Организация и технология на козметичните услуги

Професионално направление: Фризьорскиикозметичниуслуги, код 815

Професия: Козметик, код 815020

Специалност: Организация и технология на козметичните услуги, код 8150202

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите и темите Бройчасове теория Бройчасове практика Общ брой часове
         
А Обща задължителна професионална подготовка 130 0 130
1. Здравословни и безопасни условия на труда 35 0 35
2. Икономикс 15 0 15
3. Основи на държавата и правото 15 0 15
4. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 20 0 20
5. Бизнес комуникации и преговори. Специализиран английски език. Информатика 45 0 45
         
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 117 0 117
1. Материалознание 20 0 20
2. Организация на работното място 28 0 28
3. Въведение в козметиката 32 0 32
4. Хигиенни изисквания 15 0 15
5. Изобразително изкуство 22 0 22
         
В Специфична задължителна професионална подготовка 206 423 629
1. Въведение в анатомията и физиологията на човека 22 0 22
2. Технологии за процедури в козметичната дейност. 25 0 25
3. Професионална терминология. 28 0 28
4. Програми. Изготвяне на програми за козметични процедури 22 0 22
5. Работа съобразно спецификите на козметичните препарати. 20 0 20
6. Контрол на технологичния процес за извършване на конкретна услуга и контрол на ефективното използване на оборудването 26 0 26
7. Контрол на работата на екипа от специалисти. 23 0 23
8. Софтуерни продукти за оптимизиране на дейността. 14 0 14
9. Правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и опазване на околната среда. 26 0 26
10. Учебна практика      
10.1. Комуникация с клиенти и колеги. 0 90 90
10.2. Мониторинг на качеството. 0 70 70
10.3. Организация и контрол. 0 70 70
10.4. Безопасни методи на работа съобразно спецификите на козметичните продукти. 0 93 93
10.5. Софтуерни продукти за оптимизиране на дейността. 0 100 100
         
Г Избираема професионална подготовка 17 0 17
  Редуциране на рисковете от професионално заболяване. Норми. 17 0 17
         
Д Производствена практика 0 67 67
  ОБЩО 470 490 960

 

Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 8 от 5 февруари 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик" и Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12, където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Козметик - код 815020 и специалност Организация и технология на козметичните услуги - код 8150202, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания.
Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с Националните изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден през 2004 г., изм. и доп. през периода 2005 - 2014 г., и с чл. 32 от ЗПОО.
Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие с чл.32, чл.36 и чл.37 на ЗПОО.
Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно такова, се извършва съгласно Наредба №2 от 13.11.2014 год. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
 
След завършване на обучението, обучаваният трябва да:
-       Познава и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда;
-       Познава и използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
-       Осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги;
-       Познава пазарните отношения;
-       Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
-       Отнася се с чувство на отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа;
-       Съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
-       Създава и обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони на ръка или компютър
-       Умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различните български и чуждестранни източници, вкл. и интернет;
-       Спазва основните принципи на работа;
-       Владее,разбираиизползвапрофесионалнататерминология
-       Познава препаратите и технологичното оборудване, необходими за извършваненаразличнитепроцедури,тяхнотоприложениеидействие;
-       Създаватехнологиизаизвършване напроцедури вкозметичнатадейност;
-       Организираиконтролиратехнологичнияпроцеснаконкретнапроцедура;
-       Организира въвеждането и използването на иновационните решения итехнологии;
-       Създава условия и организира безопасната работа с технологичното
-       Оборудванеиефективнотомуизползване;
-       Извършва мониторинг на качеството на използваните методи в предлаганитеуслуги;
-       Извършва мониторинг върху спазването на санитарно-хигиенните изисквания за опазванездраветонаклиента;
-       Следи за ползването на лични предпазни средства при извършване на различнитеуслуги;
-       Създаваразходни норми;
-       Познава видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
-       Познава стиловете и модните тенденции успешно ги прилага;
-       Познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да предложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;
-       Познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;
-       Правилно изпълнява дневен и вечерен грим;
-       Познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;
-       Изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете и ходилата;
-       Познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;
-       Умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;
-       Познава основните правила за здравословен начин на живот;
-       Изготвяспецифичнииндивидуалнипрограмизаводни,таласопроцедури,процедуризахармония,релаксивъзстановяванескозметично-разкрасителенефект (WellnessиSPA);
-       Създававедра,спокойнаиприятнаатмосфераприкомуникациятасклиенти
иколеги,съдействанаекипавежедневнатамуработа.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +