Организация на обслужването в хотелиерството

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Администратор в хотелиерството, код 811020

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код 8110201

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите

Бройчасове

теория

Бройчасове практика Общ брой часове
I Обща задължителна професионална подготовка 70 50 120
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда 15 15 30
2. Икономикс 35 25 60
3. Основи на държавата и правото 20 10 30
    70 50 120
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 156 176 332
         
1. Чужд език по професията 20 30 50
2. Основи на туризма 25 0 25
3. Хигиена на храненето и хранително законодателство 26 26 52
4. Счетоводство и отчетност в туризма 25 30 55
5. Отчетност на фирмата 20 30 50
6. Информационни системи в туризма 20 30 50
7. Професионална етика и туристическо поведение 20 30 50
    156 176 332
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 244 264 508
         
1. Организация и функциониране на кухнята 40 40 80
2. Организация и функциониране на ресторанта 46 54 100
3. Технология на хотелиерското обслужване 20 30 50
4. Технология на допълнителните дейности в туризма 20 30 50
5. География на туризма 18 0 18
6. История на материалната и духовна култура 30 0 30
7. Туристическа, туроператорска и турагентска дейност 25 20 45
8. Екология в туризма 5 5 10
9. Обмяна на валута 15 20 35
10. Организация и управление на малкото предприятие в туризма 25 65 90
         
IV. Производствена практика 0 30 30
  Организация и функциониране на кухнята и ресторанта      
         
  ОБЩО 454 506 960
         
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Администратор в хотелиерството код 811020 и специалност Организация на обслужването в хотелиерството код 8110201.
Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
-   да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;
-   да разпознава основните източници на риск в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
-   да разпознава основните източници на замърсявания в работната среда и да предприема съответните действия за отстраняването им;
-   да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки;
-   да оказва долекарска помощ;
-   да организира поддържането на лична, производствена хигиена и хигиена на работното място;
-   да контролира използването на материално-техническата база според правилата за безопасна работа;
-   да инструктира и обучава персонала в правилното прилагане на процедурите по безопасна работа;
-   да контролира прилагането на въведените процедури и предприема необходимите действия;
-   да организира превантивни мерки за опазване на здравето на хората и защита на околната среда.
Комуникативни знания и умения:
-   да познава външните и вътрешните фактори, влияещи върху бизнес поведението на организацията;
-   да познава принципите на делово общуване;
-   да оценява ролята на комуникациите при взимане на управленски решения;
-   да познава методите на вербални и невербални комуникации при общуването;
-   да притежава знания и умения за водене на преговори;
-   да познава елементите на пъблик рилейшънс.
Икономически знания и умения:
-   да познава и прилага системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол;
-   да е запознат с установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;
-   да познава и прилага всички нормативни документи и методически материали по икономиката и организацията на труда в дейността.
Трудово-правни знания и умения:
-   да познава и прилага правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
-   да разбира и осъществява договорните отношения между работодател и работник;
-   да знае и прилага изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;
-   да знае организацията и да разпределя работа в звената и бригадите.
Умения за работа в екип:
-   да прилага индивидуални методи на работа с персонала;
-   да съобразява взаимозаменяемост на персонала;
-   да притежава ръководни и лидерски качества;
-   да даде възможност на персонала "да израства на място" и да стимулира желанието им за повишаване на тяхната
-   квалификация.
Психологически знания и умения:
-   да познава социално-психологическите изисквания и прилага норми за ръководство;
-   да познава социално-психологическите особености на обслужването и поведението на гостите;
-   да познава социално-психологическите особености на персонала.
Знания и умения за информационна техника и технологии:
-     да умее да работи с компютър;
-     да умее да ползва програмни продукти;
-     да може да събира, обработва и ползва информация.
Чуждоезикови знания и умения
- да се справя със задачи на работното място:
-   да осъществява комуникация на чужд език (минимум един чужд език);
-   да разбира лексиката, свързана с всички задачи на работното място;
-   да умее да осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
-   да стимулира повишаване на езиковата квалификация на персонала по чужд език;
-   да се информира за новостите в туристическата индустрия и политика от специализирани издания и списания на чужд език;
-   да осъществява контакти с подобни заведения в чужбина с цел обмяна на опит.
Базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии):
-   да прилага и контролира санитарно-хигиенните изисквания за работа в хотелиерството;
-   да прилага уменията по чужд език на работното място;
-   да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;
-   да прилага технологията на туристическото обслужване;
-   да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;
-   да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;
-   да познава правната уредба в туризма;
-   да има познания по културология и делово общуване;
-   да има познания по маркетинг и реклама;
-   да прилага изискванията и нормите за ръководство;
-   да прилага системите на организация на труда;
-   да води оперативна, статистическа и счетоводна дейност;
-   да осъществява делови връзки с наши и чужди фирми и организации;
-   да анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;
-   да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела;
-   да знае хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офисите;
-   да знае терминологията на туристическото обслужване;
-   да знае технико-експлоатационната характеристика на всички машини и съоръжения в дейността;
-   да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;
-   да знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на страната.
След завършване, обучаемият трябва да е придобил следните компетентности:
-   познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
-   търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
-   характеризира основните икономически понятия;
-   знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
-   разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
-   провежда ефективна комуникация и поддържа делови отношения;
-   умее да общува и прилага етични норми на поведение;
-   работи в екип;
-   намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;
-   използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език;
-   познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
-   води календарен план-график на мероприятията;
-   познава структурите на държавната и общинската администрация и правомощията им;
-   притежава умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
-   води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;
-   познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители и клиенти;
-   организира семинари, обучения и др.;
-   подготвя и урежда пътувания във и извън страната;
-   контролира техническата изправност на офис оборудването и наличието на консумативи за представителни и канцеларски цели;
-   изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +