Икономист
  
3451205  Горско стопанство - трета
-------------------------------------------------------

Техник - лесовъд 
6230101 Горско и ловно стопанство - трета
-------------------------------------------------------

Лесовъд  
6230401 Горско стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Дивечовъд 
6230501 Горско и ловно стопанство - втора
-------------------------------------------------------

Работник в горското стопанство  
6230601 Лесокултурни дейности - първа
6230602 Дърводобив - първа
6230603 Дивечовъдство - първа
6230604 Билкарство - първа
-------------------------------------------------------

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +