Производство на кулинарни изделия и напитки

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811

Професия: Готвач, код 811070

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код 8110701

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 320

Брой часове по практика: 340

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

по

ред

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Брой учебни часове
Всичко Теория

Прак

тика

І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 600 270 330
А. Обща задължителна професионална подготовка 32 32 0
1. Здравословни и безопасни условия на труд 8 8 -
2. Икономика 8 8 -
3. Трудово-правно законодателство 4 4 -
4. Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност 4 4 -
5. Информационни системи и технологии 8 8 -
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка 180 60 120
1. Основи на туризма 12 12 -
2. Хигиена на храненето и хранителното законодателство 18 18 -
3. Счетоводство и отчетност в туризма 18 18 -
4. Отчетност на фирмата 12 12 -
5. Професионална   етика и туристическо поведение 12 12 -
6. Учебна практика 120 - 120
6.1. Чужд език по професията 58 - 58
6.2. Отчетност на фирмата 30 - 30
6.3. Информационни технологии в туризма 32   32
В. Специфична задължителна професионална подготовка 388 178 210
Специалност: код 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки
1. Материалознание на хранителните продукти 26 26 -
2. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения 26 26 -
3. Технология на кулинарната продукция 58 58 -
4. Микробиология 26 26 -
5. Сервиране 42 42 -
6. Учебна практика по специалността 210 - 210
6.1. Технология на кулинарната продукция 160 - 160
6.2. Сервиране 50 - 50
7. Производствена практика 60 - 60
                                                                       Всичко: А+Б+В 600 270 330
IІ. Избираема професионална подготовка 60 60 -
1. Приложна информатика за заведения за хранене и развлечение 30 30 -
2. HACCP (хасеп) система 30 30 -
                                                                         Всичко: I+II 660 330 330

След завършване на професионалното обучение по професия „Готвач “, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки”, обучаемият, съгласно ДОИ по професията/ специалността трябва да е постигнал следните резултати от ученето:

Компетенции Резултати от ученето
Знания Умения
Прилага   правилата   за здравословни и безопасни условия на труд Знае     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и личните предпазни средства Спазва     правилата за здравословни и безопасни условия на труд и използва лични предпазни средства
Използва лични предпазни средства, униформено и работното облекла Знае   изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла. Разграничава значението на изискванията към хигиената на униформеното и работното облекла.
Познава вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Знае вредните производствени фактори и влиянието им върху околната среда Спазва     правилата и изискванията за хигиена на работната среда
Извършва вербални и невербални комуникации при общуването с гостите на български и чужд език Знае стандарта за обслужване на госта при различни начини на хранене и социално психологическите особености при обслужване на български и чуждестранни гости Прилага принципите и методите на вербални и невербални комуникации при общуването с гостите на български и чужд език
Познава особеностите за ефективна комуникация и делово общуване с персонала Знае изискванията и правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала Прилага правилата за ефективна комуникация и делово общуване с персонала

Изпълнява прецизно трудовите си задължения:

-изготвя заявки за продукти и подправки

-получава и съхранява   при подходящ режим хранителните продукти в ресторанта;

-приготвя полуфабрикати, като извършва предварителна обработка на   животински и растителни продукти;

-приготвя кулинарни изделия и

напитки, като спазва технологичните процеси;

-спазва точно рецептите

-целесъобразно заменя при необходимост хранителните продукти в ястията;

-познава и влага в ястията нови продукти и начини на приготвяне на ястията;

-оформя и реализира произведените ястия и напитки според традициите и новите тенденции в подходящите сервизи;

-приема и изпълнява в срок поръчки за приготвяне на ястия и напитки според установения стандарт в кухнята и ресторанта;

-разработва различни видове менюта

Знае видовете хранителни продукти от растителен и животински произход и   начините на обработката им.

Знае технологията на приготвянето на различните видове ястия и напитки.

Знае стандартите за оформяне и сроковете за съхранение и реализиране на кулинарните изделия

Спазва технологичния процес при обработката на хранителните продукти.

Извършва приготвяне на ястия и напитки според рецептурата .

Използва нови продукти и технологии в приготвянето на ястия и напитки.

Извършва оформяне   и аранжиране на ястията и напитките според рецептурата и установените стандарти в ресторанта.

Съчетава компонентите в ястията и аранжирането им.

Извършва консултиране и рекламиране на приготвените ястия и напитки.

Познава нормативната уредба в туризма и хранителното законодателство Знае нормативните документи Спазва нормативните документи
Познава машините и съоръженията, съдовете и инвентара, съгласно конкретната задача .

Знае машините и съоръженията използвани в заведенията за хранене

Знае съдовете и   инвентара, необходими при изпълнение на конкретната задача .

Използва машините   и съоръженията в производството на ястия и напитки.

Подбира машините и съоръженията, съдовете и   инвентара, при производството на ястия и напитки.

Познава организацията на работата и специфичните стандарти за работа във фирмата Знае специфичните стандарти за работа във фирмата и длъжностните характеристики на служителите и социално психологическите особености на персонала Спазва и прилага специфичните стандарти за работа във фирмата

Прилага технологията на приготвянето на ястия и   напитки

в ресторанта

Описва   технологията на предлаганите храни и напитки в ресторанта Приготвя самостоятелно храните и напитките предлагани в ресторанта
Познава отчетните документи Знае отчетните документи прилагане в кухнята

Работи с отчетни и технологични документи.

Калкулират   и ценообразуват кухненска продукция.

Прави инвентаризация

Познава информационната техника и технологии в туризма Знае информационната техника и използваните програмни продукти в туризма Работи с персонален компютър и прилага готови програмни продукти

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.  Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия „Готвач ”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

2.  Оценяването на знанията се осъществява на три нива – начално, междинно и изходно. Оценките се поставят по шестобалната система.

3.  Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността, съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

4.  Държавните изпити се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и по двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

5.  Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +