Административно обслужване

Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности, код 346

Професия: Офис секретар, код 346020

Специалност: Административно обслужване, код 3460201

Степен на професионалната квалификация: втора

Общ брой часове: 660

Брой часове по теория: 325

Брой часове по практика: 335

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено основно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 86 86 172
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 18 18 36
2. Икономикс 12 12 24
3. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 38 38 76
4. Основи на правото 18 18 36
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 90 92 182
         
1. Икономика и управление на фирмата 28 28 56
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 50 52 102
3. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 12 12 24
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 149 157 306
         
1. Държавно управление 34 34 68
2. Маркетинг 62 72 134
3. Работа с архив 12 12 24
4. Организация на времето 15 13 28
5. Езикова култура 12 12 24
6. Работа с офис техника 6 6 12
7. Стенография 8 8 16
         
         
  ОБЩО 325 335 660

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Офис секретар код 346020 и специалност Административно обслужване код 3460201

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

-познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

-умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;

-познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

-познава основните икономически понятия;

-търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

-осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;

-разбира своята роля и отговорности в дейността на предприятието;

-умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;

-работи в екип, спазва етични норми на поведение при общуването;

-справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;

-познава нормативните документи, свързани с изпълняваните дейности;

-познава офисните административни процедури;

-умее да изпълнява административни дейности, свързани с деловодство и архиви;

-притежава знания и умения за планиране и отчетност, както и за създаване на работни приоритети;

-умее да разпределя работата към помощния офис персонал и осигурява помощ и контрол на същия;

-познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики на служителите;

-работи с офис техника - компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия;

-притежава знания и умения за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните дейности;

-познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;

-умее да води картотека "офис организатор" с данни за клиенти и партньори и календарен план-график на мероприятията;

-умее да стенографира и бързо пише при текстообработка на кирилица и латиница;

-има знания и умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;

-умее да води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;

-умее да протоколира срещи и мероприятия;

-познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители;

-умее да подготвя и урежда пътувания във и извън страната.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +