Бизнес – администрация

Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности, код 346

Професия: Офис мениджър, код 346010

Специалност: Бизнес администрация, код 3460101

Степен на професионалната квалификация: трета

Общ брой часове: 960

Брой часове по теория: 470

Брой часове по практика: 490

Държавен изпит по теория и практика

Форми на обучение: дневна

Минимално входящо образователно равнище:

завършено средно образование

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

No Наименование на модулите Брой часове теория Брой часове практика Общ брой часове
         
I Обща задължителна професионална подготовка 115 65 180
         
1. Здравословни и безопасни условия на труда (ЗБУТ) 15 15 30
2. Икономикс 35 25 60
3. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език - бизнес-английски. Информатика 20 10 30
4. Основи на правото 45 15 60
         
         
II Отраслова задължителна професионална подготовка 176 196 372
         
1. Икономика и управление на фирмата 70 50 120
2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика 50 70 120
3. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура. Трудово-правно законодателство 56 76 132
         
         
III Специфична задължителна професионална подготовка 179 229 408
         
1. Държавно управление 50 30 80
2. Маркетинг 90 130 220
3.  Работа с офис техника 10 34 44
4. Делова документация 29 35 64
         
         
  ОБЩО 470 490 960
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Офис мениджър код 346010 и специалност Бизнес администрация код 3460101.
Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.
Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.
След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:
-   познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
-   търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
-   характеризира основните икономически понятия;
-   знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
-   · разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
-   провежда ефективна комуникация и поддържа делови отношения;
-   умее да общува и прилага етични норми на поведение;
-   работи в екип;
-   намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;
-   използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език.
-   познава нормативните документи, свързани с изпълняваните административни дейности;
-   познава административните процедури в офиса;
-   познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики на служителите;
-   умее да изпълнява административните дейности, свързани с деловодство и архиви;
-   познава процедури и правила за набиране на персонал в предприятието;
-   притежава знания и умения за планиране и отчетност; за създаване на работни приоритети;
-   умее да разпределя работата към помощния офис персонал и да осигурява помощ и контрол на същия;
-   работи с офис техника - компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия;
-   притежава знания и умения за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните административни дейности.
-   познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
-   води календарен план-график на мероприятията;
-   познава структурите на държавната и общинската администрация и правомощията им;
-   притежава умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
-   води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;
-   познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители и клиенти;
-   организира семинари, обучения и др.;
-   подготвя и урежда пътувания във и извън страната;
-   контролира техническата изправност на офис оборудването и наличието на консумативи за представителни и канцеларски цели;
-   изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности.
Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).
Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

British Business Academy

logo png

Образованието на бъдещето – учи от вкъщи и получи диплома от престижен Британски Университет още СЕГА. Точното място е British Business Academy.

Проект Understand and Teach финансиран от Erasmus +